گرگ که زندگی اش به هم ریخته و آشفته است، با زنی زیبا و مشکوک روبرو می شود. او سعی می کند گرگ را متقاعد کند که در یک شبیه سازی رایانه ای زندگی می کند و…